НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЕ ПОСОЧВА ПО-ДОЛУ.

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази подстраница на уебсайта www.mybar.bg/ се управлява от член на групата дружества Coca-Cola HBC (ККХБК), за които крайното холдингово дружество е Coca-Cola HBC AG (регистрирано в Швейцария под номер на дружество CHE – 235.296.902 и с адрес на управление Turmstrasse 26, 6300 Zug, Швейцария).

Всички позовавания на “наш”, “нас”, “ние” или “дружество” в тази политика и в известието за включване се считат за отнасящи се до Coca-Cola HBC AG и подразделенията на дружеството, както е подходящо.

Coca-Cola HBC има ангажимент за опазване на поверителността на всички посетители на www.mybar.bg/barmasters/ и за защитата на личните данни, които е възможно да ни предоставяте.

Ние предоставяме това Известие за поверителност и за бисквитки, за да ви помогнем да разберете какво правим с личните данни, които получаваме от вас. Като ни предоставяте свои лични данни, вие изразявате съгласието си, че приемате нашето Известие за поверителност и за бисквитки и се съгласявате да събираме, използваме и разкриваме личните ви данни съгласно описаното в това Известие за поверителност и за бисквитки. Ако не сте съгласни с това Известие, моля, не ни предоставяйте своите лични данни.

Това Известие за бисквитки и за поверителността обхваща следните области:

  • Какво е лични данни
  • Лични данни, които събираме от вас, и използване на събраните данни
  • Политика за бисквитки
  • Разкриване. Кои са получателите на вашите лични данни
  • Как защитаваме личните ви данни
  • Връзка с нас и вашите права за достъп и актуализиране на вашите лични данни
  • Как ще се правят промени в тази Политика за поверителност и Политика за бисквитки

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Личните данни са информация, по която може да бъде идентифицирано физическо лице, съгласно определението в приложимото законодателство, като например: име, адрес на електронна поща и телефонен номер.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС, И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ
Като цяло можете да посещавате този уебсайт без да ни съобщавате кои сте или да разкривате информация за себе си. Уеб сървърите ни събират източниците на IP адресите за целите на ИТ, като ви позволяват да се свързвате с платформата ни, предоставяща нашите услуги, не събират електронни адреси (имейл) на посетителите. В допълнение има части от този уебсайт, в които е необходимо да събираме лични данни от вас за конкретна цел като да ви предоставяме определена информация, която заявявате, и когато е необходимо за регистрирането ви на нашия уебсайт.

Правим това с помощта на онлайн формуляри и всеки път, когато ни изпращате данните си по имейл. Ще откриете, че не е задължително да ни предоставяте допълнителна информация, която не е необходима или подходящо да бъде представена с оглед предоставянето на исканите от вас услуги.

Субект на данни Събирани данни    Цели на събирането    Обосновка на събирането   
Посетител на нашия уебсайт    IP адрес, име на домейн, версия на браузъра и операционната   ви система, данни за трафик, данни за местоположение, уеб регистри     за измерване на броя посещения, средното   прекарано време на сайта, прегледаните страници     законни интереси за измерване на използването и   за подобряване на съдържанието на уебсайта ни    
име, имейл адрес; получени от посетителя на   уебсайта ни     за да ви предоставяме информация относно   промоционални предложения, новини, събития (новинарски бюлетини и други   публикации), Отношения с инвеститори или копия на Годишните ни отчети, както   и за администриране на записите за абонаментни услуги (за корпоративна услуга   за предавания по мрежата или такава за известия по имейл)     вашето предварително съгласие чрез отбелязване на   съответното поле при предоставяне на личните ви данни към нас    
име, адрес, телефон, факс номер, имейл адрес;   получени от посетителя на уебсайта ни     за отговаряне на ваши запитвания или за обработка   на ваши искания във връзка с вашата информация     за предприемане на подходящи действия по ваша   заявка преди сключване на договор    
Бизнес клиент/доставчик   

име, адрес, телефон, факс номер, имейл адрес,   данъчни данни, банкова сметка; получени от нашия бизнес   клиент/доставчик

платежоспособност/ криминални дейности, документи   за самоличност, кредитен рейтинг, политически личности и списък на санкциите   

за договори за продажби, приемане на поръчки,   извършване на доставки, фактуриране, разпределяне на плащания, проучвания за   удовлетвореност на клиентите и за предоставяне на заявените услуги

мерки срещу подкупи, мерки срещу пране на пари,   санкции, Познавай клиента си, Кредитни проверки и проверки срещу измами   

изпълняване на нашите услуги въз основа на   договора между вас и нас

спазване на правни задължения, изпълнение по   договор, съгласие (ако е предоставено), легитимен интерес   

Потенциален бизнес клиент/потенциален доставчик    Платежоспособност, престъпна/измамна дейност,   документи за самоличност, кредитни оценки, списъци на санкционирани и видни   политически личности     антикорупционни, против изпирането на пари, санкции,   Know Your Customer, кредитна проверка и такава за   измами     спазване на законови задължения, изпълнение на   договори, съгласие (ако е предоставено), законен интерес   
Лице за контакт на клиента/доставчика     име, адрес, телефон, факс номер, имейл адрес,   предпочитания за известия чрез SMS, лични предпочитания, любими ресторанти;   събрани чрез рекламни кампании от страна на търговските екипи     за контакт с клиента/доставчика за бизнес цели   (приемане на поръчки, заявка за услуги), поддържане на отношенията с клиента,   осигуряване на актуална информация на клиентите     изпълняване на нашите услуги въз основа на   договора между вашето дружество и нас, предварителното ви съгласие да ви се   предоставя актуална информация    
Потребител    име, адрес, телефон, факс номер или имейл адрес;   получени от потребителя     предоставяне на услуги, които сте заявили от   нас     изпълняване на нашите услуги въз основа на   договора между вас и нас    
име, телефонен номер; получени от   потребителя     за откликване на съобщени проблеми с продукти или   въпроси по безплатната телефонна линия    законен интерес за предоставяне на услугите ни и   осигуряване на удовлетвореността на клиентите ни    

По отношение на всички лични данни, необходими за изпълняване на договора ни с вас/вашето дружество, ако не ни предоставите тези лични данни, възможно е ние да не можем да предоставим поисканите услуги, както е посочено по-горе. От друга страна, за всяка обработка на данни, за която давате съгласието си, имате право да откажете или да оттеглите съгласието си по всяко време без отрицателно въздействие върху всеки контакт, който е възможно да имате с нас.
Когато личните данни като вашето име и имейл адрес се събират от вас с ваше съгласие (например чрез онлайн формуляри или по имейл), ще ви съобщаваме към момента на събиране за начина, по който ще използваме тези лични данни.

РАЗКРИВАНЕ. КОИ СА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Личните данни, които ни предоставяте, ще се пазят в Център за данни, който се намира в Кроули, Обединено кралство, от дружество, наречено Rackspace, чийто втори обект е в Ирландия и може да е достъпен за или да бъде даден достъп на наши служителите, работещи извън Обединеното кралство, както и на трети страни, бизнес партньори, правителствени органи и правоприлагащи агенции, правоприемници на бизнеса ни и доставчици, които ангажираме за обработка на данни от наше име, някои от които се намират извън Европейската икономическа зона, които работят за нас за целите и обосновките, изложени в тази политика.

ТАБЕЛА

Ако ни предоставяте лична информация, вие се съгласявате с това споделяне.

ПРЕНАСЯТ ЛИ СЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС?
Тъй като Coca-Cola HBC упражнява дейност в множество държави, личните ви данни, в частност данните, които качвате чрез раздела Кариери на Сайта, е възможно да са достъпни за служители или доставчици в, предавани на и/или съхранявани на място извън ЕС, в което законодателството за защита на личните данни е възможно да налага по-ниски стандарти, отколкото в ЕС. Обаче, ние винаги се стремим да осигурим за личните ви данни същото ниво на защита, каквото биха имали, ако бяха останали в рамките на ЕС, включително се стремим да осигурим защитата им и използването им само съгласно указанията ни и за договорените цели. Повече информация за подобдно предаване може да намерите във Формуляр за кандидатстване за работа – Известие.
Определени държави извън ЕС са одобрени от Европейската комисия като осигуряващи по същество еквивалентна защита спрямо законодателството за защита на данните на ЕС и следователно не се изискват допълнителни защити за износ на лична информация към тези юрисдикции (вж. пълния списък тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). В държави, които не са получили такова одобрение (като Русия), ще искаме вашето съгласие за предаване или ще я предаваме съгласно договорни условия, одобрени от Европейската комисия, които налагат еквивалентни задължения за защита на данните директно на получателя, освен ако не ни е позволено съгласно приложимото право за защита на данните да осъществяваме това предаване без такива формалности.
Моля, свържете се с нас, както е посочено в раздела Връзка с нас по-долу, ако желаете да видите копие от конкретните защити, прилагани за износа на вашите лични данни.
Всички лица извън ЕС, на които се предават лични данни, обработват данни, изпълняват и доставят поръчки и предоставят услуги по поддръжката от наше име. Възможно е също да предаваме обща информация относно използването на сайта ни на трети страни, но това не включва информация, която може да се използва за идентифицирането ви. Запазваме си правото да разкриваме личните ви данни според изискванията на закона или когато считаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си и/или да изпълним съдебен процес, съдебна заповед, искане от регулатор или друг правен процес, който ни е наложен.
Освен ако това не се изисква по закон, няма да споделяме, продаваме или разпространяваме по друг начин личните данни, които ни предоставяте, без вашето съгласие.
Последно, ако бизнесът ни се присъедини към съвместно предприятие със или бъде продаден на, или бъде слят с друго дружество, данните ви ще се разкриват на новите ни бизнес партньори или собственици.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Други уебсайтове
Уебсайтът ни съдържа връзки към други уебсайтове, които са извън нашия контрол и не се обхващат от това Известие за поверителност и за бисквитки. Ако осъществявате достъп до други сайтове с помощта на предоставените връзки, операторите на тези сайтове е възможно да събират информация от вас, която ще се използва от тях съгласно техните Политики за поверителността, които е възможно да са различни от нашите. Не поемаме каквато и да било отговорност за техните политики или обработка на личните ви данни. Препоръчваме ви да прочетете известията за поверителност и бисквитките, както и общите условия на всички уебсайтове, за които е посочена връзка, позоваване или свързване, и в които влизате, преди да подавате лични данни на такива уебсайтове на трети страни.

СИГУРНОСТ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ И ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
Прилагаме строги физически, електронни и административни мерки за сигурност, за да защитаваме данните ви от достъп от страна на неупълномощени лица и срещу незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреди, както онлайн, така и офлайн. Ще запазваме данните ви колкото е необходимо за посочената цел на събирането, а след това ще запазваме данните ви за изисквания от закона срок. ККХБК съхранява личните данни в идентифицируем формат само за интервала, който е необходим, според целите на обработката, за които се събират данни.
ККХБК не трябва да съхранява личните данни по-дълго от необходимото, за да изпълни установените законосъобразни бизнес цели или доколкото това се изисква от приложимото законодателство.
ККХБК установява период на съхранение на лични данни в съответствие с приложимите закони и разпоредби като част от протокола за обработване.
ККХБК трябва да се съобрази с изискванията за запазване на лични данни за периоди, по-дълги от максималния период на съхранение съгласно търговските и регулаторни изисквания, ако това е необходимо.
Някои данни трябва да бъдат съхранявани, за да се защитят интересите на компанията, да се запазят доказателствата и като цяло да се спазват добрите бизнес практики. Сред причините за съхранението на данни се включват следните:

•Съдебен процес
•Разследване на инциденти
•Разследване на инциденти, свързани със сигурността
•Регулаторни изисквания
•Запазване на интелектуална собственост

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНО ПРЕДАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Вземайки предвид, че Coca-Cola HBC AG прилага разумни мерки за защита срещу вируси и други вредни компоненти, естеството на интернет е такова, че е невъзможно да се гарантира, че достъпът ви до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки, нито че този уебсайт, сървърите му или имейлите, които е възможно да бъдат изпратени от нас, са без вируси или други вредни компоненти.
Връзка с нас и вашите права за достъп и актуализиране на вашите лични данни
Достъп, актуализиране и заличаване на данни
Имате право да преглеждате личните данни, които пазим за вас; можете също да поискате от нас да направим необходими промени за осигуряване на точността и актуалността им или да изтрием личните данни за вас, които пазим. Можете също да ни информирате, ако желаете да ограничите обработката на данни или да възразите срещу обработката на личните данни за вас, които пазим. Ако желаете да направите това, моля, свържете се с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздела Връзка с нас по-долу. Също така имате право да предоставяте личните данни за вас, които пазим, на друг избран от вас доставчик на услуги.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
Ако сме поискали съгласието ви за обработка на лични данни за вас, които пазим, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето. Ако желаете да направите това, моля, свържете се с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздела Връзка с нас по-долу.

ЖАЛБА
Имате право да подадете жалба до националния орган за защита на данните като изпратите искането си до https://www.cpdp.bg/

ВРЪЗКА С НАС
Ако имате коментари във връзка с използването на личните ви данни от наша страна, или въпроси относно това Известие за поверителност и за бисквитки, моля, свържете се с нас, като използвате следния адрес: DataProtectionOffice@cchellenic.com . Приемаме вашите въпроси и предложения относно нашето Известие за поверителност и за бисквитки.
За да упражните правата си във връзка с Вашите лични данни, които ние обработваме, моля свържете се с нас, като използвате следната е-поща: DataProtectionOffice@cchellenic.com.
Как ще се правят промени в тази Политика за поверителността и Политика за бисквитки
Моля, преглеждайте периодично това Известие за поверителност и за бисквитки, за да сте информирани за възможните промени. Въпреки че си запазваме правото да променяме или допълваме тази политика, ще ви предоставяме известие на този уебсайт за възможни значителни промени най-малко 30 дни след промяната и, когато е подходящо, чрез известие по имейл.